"Registerplein ziet op een consistente en transparante wijze toe op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria."

Home » over Registerplein

Over Registerplein

1990

Oprichting Stichting Beroepsregister voor Maatschappelijk Werkers.

2008

De Stichting gaat verder onder de naam BAMw: Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers en beheert 2 registers.
Besturingsmodel met RvB en RvT wordt ingevoerd.

2010

Register sociaal agogen wordt door Registerplein gevoerd na overdracht door vereniging Phorza.

2012

Opening register voor Jeugdzorgwerkers.

2014

Opening register voor Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/huiselijk geweld.
Het register voor de Jeugdzorgwerkers wordt overgedragen aan SKJ.
BAMw wijzigt haar naam in Registerplein.

2015

Opening register GGZ-agogen.
Opening register Gezinshuisouders.
Opening register Cliëntondersteuners.

2016

Registerplein behaalt het ISO 9001:2008 certificaat.
Opening register voor Sociaal Juridisch dienstverleners wordt geopend.

2018

Register voor Sociaal Werkers wordt geopend
Opening register Mantelzorgmakelaars
Opening register Psychodiagnostisch werkenden
ISO 9001:2015 accreditatie behaald

2019

ledenadministratie voor beroepsvereniging BMZM
Basis gelegd voor herziening registerstructuur
Registerplein is een erkend leerbedrijf

2020

Opening register Klachtenfunctionarissen in de gezondheidszorg.
Opening register Cliëntenvertrouwenspersonen WZD.

2022

Opening register Kinderwerkers en Jongerenwerkers.
Opening register Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

De missie van Registerplein

Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, in het bijzonder door toe te zien op de naleving van de (her)registratiecriteria en accreditatiecriteria. Registerplein geeft op een consistente en transparante wijze uitvoering aan deze taken.

Onze visie

Registerplein wil binnen 3 jaar de grootste uitvoerende partij zijn in beroepsregistratie binnen het sociaal domein. Hierbij streeft zij ernaar om het registratietarief zo laag mogelijk te houden en de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten zijn.

Kernwaarden

De missie van Registerplein vindt zijn oorsprong in de kernwaarden. Deze waarden liggen in de organisatie verscholen. We formuleren deze waarden helder en nemen ze als belangrijkste uitgangspunt voor ons handelen. Zo verbinden we onze interne processen met onze externe communicatie, waarmee we het verhaal van Registerplein tussen de regels door uitdragen. We maken aan iedereen duidelijk waar we als organisatie voor gaan en staan.

Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, menselijk en meedenken.

Kwaliteit

We kijken kritisch naar onze eigen processen en willen zelf de kwaliteit bieden die we ook vragen van onze geregistreerden. We zijn professioneel en betrouwbaar: we doen wat we zeggen te doen en maken dit ook zichtbaar.

Is een professional geregistreerd, dan maken we dit duidelijk. Aan de professional zelf, de cliënt en de werkgever. Daarnaast werken we transparant: we maken zichtbaar hoe processen werken, wat we doen en wat registratie je oplevert.

Registerplein-Utrecht_SQ-zoek-professional-01
Menselijk

We zijn (klant)vriendelijk en flexibel. We acteren niet als anonieme medewerker of organisatie, maar laten ons persoonlijke en menselijke gezicht zien. Dat betekent dat we de regels als uitgangspunt nemen, maar ze niet star hanteren.

We bekijken consequenties van ons handelen en wegen de belangen af, om altijd te komen tot het beste resultaat voor onze geregistreerden, onze stakeholders én onze eigen organisatie.

Registerplein-Utrecht_SQ-Register-Clientondersteuners
Meedenkend

We achterhalen altijd de vraag achter de vraag. De verantwoordelijkheid voor het oplossen van die vraag ligt zo laag mogelijk in de organisatie.

Bij het zoeken naar een antwoord of oplossing zijn we creatief, bieden we ruimte voor ideeën en durven we te improviseren. Dit doen we samen met klanten en stakeholders. Zo creëren we al werkende draagvlak voor wat we doen en belangrijk vinden.

Registerplein-Utrecht_SQ-Register-Sociaal-Werkers